Warp

Add-on

Deformácie – Warp

Moldex3D Warp umožňuje používateľom vykonávať veľmi presnú analýzu deformácií všetkých plastových výrobkov bez ohľadu na premenlivosť hrúbky steny. Je to jedinečný analytický nástroj na zistenie príčin deformácií a podielu jednotlivých javov na nej – objemové zmrštenie matrice, homogenita orientácie vlákien, rovnomernosť vychladenia, zvyškové napätie, viskoelasticita.

Výsledky modulu Warp je možné exportovať modulom FEA Interface do väčšiny popredných konštrukčných softvérov pre precízne štrukturálne analýzy mechanického a tepelného namáhania výrobku.

Vyhodnotenie konečného tvaru dielu pred skutočným lisovaním

Vyhodnotenie vplyvu nevyváženého chladenia na deformáciu

Vyhodnotenie vplyvu objemového zmrštenia na deformáciu

Vyhodnotenie vplyvu obmedzenia (podržania) vo forme na deformáciu

Vyhodnotenie vplyvu tepelne indukovaného zvyškového napätia a tepelno-deformačných efektov formy

Poskytuje lineárne zmrštenie, rovinnosť a kruhovitosť na vyhodnotenie deformácií