Moduly Add-on

Add-on

SYNC

Moldex3D SYNC je ľahko použiteľné, multifunkčné rozhranie plne integrované do softvéru CAD, ktoré umožňuje plynulý pracovný postup od návrhu plastového výrobku až po simuláciu. Vďaka zabudovaniu Moldex3D priamo do prostredia CAD softvéru, môžu konštruktéri vytvárať a upravovať modely v ich vlastnom známom CAD prostredí, nastavovať procesné podmienky a priamo spúšťať profesionálne analýzy vstrekovania. Moldex3D SYNC je v súčasnosti k dispozícii pre CAD softvéry PTC® Creo®, NX a SOLIDWORKS®.

Schopnosti:

Pomáha používateľom synchronizovať zmeny v konštrukcii a overovať dizajn výrobkov simuláciami v Moldex3D pri minimálnom úsilí.

Priateľské, ľahko použiteľné rozhranie zefektívňuje pracovný postup a skracuje čas potrebný na zaškolenie.

Automatické generovanie vysokokvalitných sietí šetrí čas

Komplexné analýzy poskytujú rýchle overenie konštrukcie a výroby plastového výlisku

Podporuje pokročilú symetrickú funkciu paralelných výpočtov na zvýšenie presnosti a rýchlosti analýzy

Obsahuje komplexnú databankou materiálov Moldex3D.

Add-on

CAD Doctor

Moldex3D CADdoctor, je interaktívny nástroj na opravu geometrie dielu, ktorý podporuje import údajov z viacerých CAD formátov. Ponúka zjednodušenie a overenie geometrie, kontrolu kvality modelu pre CAE analýzu ako aj automatickú kontrolu a opravu nekvalitnej geometrie. Moldex3D CADdoctor pomáha zvyšovať kvalitu sietí, pre spresnenie výsledkov analýzy.

Moldex3D CADdoctor bol vyvinutý v rámci partnerstva medzi spoločnosťami CoreTech (Moldex3D) a Elysium.

Výhody:

Ponúka možnosti opravy geometrie (režim BLM).
Automatické liečenie modelov CAD s porušenými povrchmi a chybami geometrie
Zvyšuje kvalitu BLM pre zvýšenie presnosti analýzy
Podporuje import rôznych natívnych modelov CAD štandardne STL, IGES, STEP, s licenciou Parasolid, JT, NX(UG), Creo (Pro/E), CATIA V5
Ponúka intuitívne používateľské rozhranie
Add-on

FIBER

Plasty zosilnené vláknami sú dnes nosným konštrukčným materiálom pre automobilový, elektrotechnický, stavebný a iný priemysel, kvôli vysokým mechanickým vlastnostiam a tepelnej odolnosti. Optimalizáciou dĺžky, orientácie a koncentrácie vlákien je možné maximalizovať kvalitu výrobku. Orientáciu vlákien vyvoláva prúdenie taveniny v procese plnenia čo spôsobuje anizotropné vlastnosti plastov. Lámanie vlákien je spôsobené nesprávnym designom dielu, vtokovej sústavy a procesom vstrekovania. Oba problémy zreteľne a zrozumiteľne pomáha mapovať a riešiť modul Fiber.

Anizotropná orientácia vlákien má rozhodujúci vplyv na nehomogénne zmrštenie výlisku a jeho pevnosť. Výsledky modulu Fiber sú prvým krokom k dosiahnutiu skutočne kvalitného výrobku.

Schopnosti:

Predpovedá orientáciu, dĺžku a koncentráciu vlákien pre plasty vystužené krátkymi aj dlhými vláknami
Definuje vplyv vlákien na deformáciu výlisku
Predpovedá pevnosť dielov a oblastí studených spojov
Podporuje simuláciu orientácie pre rôzne typy plniva (krátke/dlhé vlákna, vločky atď.)
Add-on

Stress

Zabezpečuje rozloženie napätia pre diely a vložky dielov. Používatelia môžu nastaviť okrajové podmienky, ako je napätie alebo sila, na vyhodnotenie kvality štruktúry plastov a predpovedanie potenciálneho porušenia alebo deformácie.

Výzvy:

Vizualizuje rozloženie napätia a deformácie dielov a vložiek dielov po zaťažení
Vyhodnocuje plastické deformácie pri nastavených vonkajších zaťaženiach
Vyhodnocuje mechanickú pevnosť v oblasti studených spojov
Vyhodnocuje odolnosť konštrukcie s ohľadom na orientáciu vlákien
Add-on

FEA interface

FEA Interface je séria modulov integrujúcich výsledky Moldex3D s softvérmi pre štrukturálnu analýzu ako ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA, Marc, Nastran a Radioss. Umožňuje exportovať výsledky analýzy orientácie vlákien, rozloženia tlakov, teplôt, studených spojov a zvyškových napätí pre ďalší výpočet konštrukčných parametrov v týchto špecializovaných softvéroch. Moldex3D FEA podporuje aj mapovanie orientácie vlákien z 3D siete na 2D škrupinovú sieť.

Schopnosti:

Výstup 3D solid siete dielov
Výstup výslednej deformovanej siete súčiastky
Výstup zvyškového napätia a teploty
Možnosť namapovať výsledky analýzy z pôvodných sietí na siete definované používateľom
Výstup anizotropných mechanických vlastností vyvolaných vláknami (pomocou modulu Micromechanics Interface)
Add-on

Digimat RP

Pomôcť používateľom správne navrhnúť ich plastové diely vystužené vláknami. Používatelia môžu rýchlo získať presný materiálový model vystužených plastov a použiť ho na model konečných prvkov na analýzu konštrukcie pomocou zjednodušeného pracovného postupu.

Vystužené plasty sa v mnohých priemyselných odvetviach používajú ako hlavný materiál na zvýšenie pevnosti pri malých zmenách hmotnosti. Najväčšou výzvou pre vývojárov je predpovedať kvalitu konštrukcie s istotou vyrobenej z kompozitného materiálu, pretože orientácia vlákien vyvolaná v procese formovania má veľký vplyv na mechanické vlastnosti. Moldex3D Digimat-RP je jednoduché, efektívne a zároveň vysoko presné riešenie pre vystužené plasty, ktoré pomáha používateľom správne navrhovať ich plastové diely vystužené vláknami. Používatelia môžu rýchlo získať presný materiálový model vystužených plastov a použiť ho na model konečných prvkov na analýzu konštrukcie pomocou zjednodušeného pracovného postupu.                                   

Ponuka integrovaného riešenia pre vystužené plasty
Preklenutie medzery medzi vstrekovaním a nelineárnym modelovaním metódou konečných výpočtov plastových dielov
Poskytnúť ľahko použiteľné rozhranie na skrátenie krivky učenia
Vytvoriť presný materiálový model pre vystužené plasty
Podporovať modely elastických, elastoplastických, termoelastických a termoelastoplastických plastov

Podporovať používateľom definované kritériá porúch kompozitného materiálu

Ponúkať viac možností analýzy štruktúry
Add-on

Micromechanics Interface (MMI)

Umožňuje používateľom získať viac materiálových vlastností pre nelineárne multi rozsahové materiálové modelovanie  integráciou softvérov Digimat alebo Converse pred vstupom dát do štrukturálneho softvéru FEA. Touto konverziou dát sa významne rozšíria materiálové údaje o:

anizotropii a heterogenite, vyplývajúcej z morfológie mikroštruktúry

nelinearite, elasto-plasticite

únave a porušení
viskoelasticite, závislosti na rýchlosti deformácie,
Add-on

Avanced Hot Runner (Horúce vtoky)

Slúži na optimalizáciu dizajnu systému horúcich vtokov formy. Umožňuje namodelovanie horúcej vtokovej sústavy so všetkými jej detailami (tvar kanálov, trysiek, torpéd, ihiel vrátane ich pohybov, ohrevov, snímacích senzorov). Vizualizuje viskoelastické správanie taveniny pri plnení a rozloženie teploty vo vnútri horúcich vtokov a formy. Používatelia môžu vyhodnotiť účinnosť a rovnomernosť ohrevu s cieľom optimalizovať návrh horúcich vtokov.

Schopnosti:

Vizualizuje rozloženie teplôt v čase v systéme horúcich kanálov a telese formy.
Overuje systém horúcich kanálov a komponentov vrátane ohrevných špirál, rozvodov a horúcich trysiek.
Zlepšuje kvalitu výrobku a poukazuje na potenciálne chyby vrátane studených spojov, deformácií atď.
Odhaľuje prejav viskózneho ohrevu vo vnútri horúcich kanálov
Pomáha odhadnúť tlakové straty v rôznych segmentoch systému horúcich kanálov.
Add-on

Optics

Analyzuje problémy transparentných optických plastových výrobkov vyvolaných fotoelasticitou, ktorá je spôsobená vnútorným pnutím (stresom) vznikajúcim prúdením a nerovnomerným tuhnutím taveniny. Modul Moldex3D Optics umožňuje preskúmať príčiny vzniku dvojlomu, retardácie svetla, graficky zobraziť obrazce izoklínov a izchromat a optimalizovať ich polohu a intenzitu vo výrobku.

Je tiež možné exportovať deformovaný tvar a rozloženie lomu do špecializovaného softváre CODE V na overenie a optimalizáciu návrhu.

Add-on

Viscoelasticity

Počíta s variabilitou viskozity a elasticity taveniny pri rôznych teplotných podmienkach a z toho vyplývajúcu orientáciu makromolekúl, čo sa prejavuje zvyškovým napätím v hotovom výrobku. Zvyškové napätie (vnútorné pnutie) má výrazný vplyv na deformácie, pevnosť a optické vlastnosti výlisku.

 Moldex3D Viscoelasticity pomáha používateľom vizualizovať zmeny polyméru v priebehu času v dutine; navyše ho možno integrovať s modulmi Warp alebo Optics, ktoré poskytujú pokročilé analýzy.

Schopnosti:

Vyhodnocuje viskózne a elastické vlastnosti plastových materiálov
Predpovedá zvyškové napätie vyvolané prúdením, dotlakom a chladením a vizualizuje jeho rozloženie
Predpovedať správanie napätia počas tuhnutia a relaxačných procesov
Predpovedať maximálne normálové napätie a šmykové napätie v každom bode konečného výrobku
Kombinovať analýzu zvyškového napätia s predpovedaním optických vlastností (pomocou modulu Optika)
Predpovedanie zvyškového napätia
Zvyškové napätie do veľkej miery súvisí s viskoelastickými vlastnosťami polymérov. Možno ho klasifikovať ako tepelne indukované a prietokom indukované zvyškové napätie. Výrazne ovplyvňuje pevnosť výrobku a môže spôsobiť únavové porušenie.
Add-on

Expert (DOE)

Moldex3D Expert, pomáha optimalizovať podmienky procesu, dizajn dielu a formy pomocou metódy DOE (Design of Experiment). Modul Expert podľa zvolených parametrov/faktorov automaticky vytvorí a spočíta varianty analýzy a poskytne ich grafické vyhodnotenie.

Schopnosti:

Optimalizuje design a proces
Skracuje čas cyklu a znižuje výrobné náklady
Zvyšuje kvalitu a efektívnosť výroby
Optimalizuje pozíciu ústia vtoku a veľkosť vtokov
Add-on

Compresion Molding
(Lisovanie)

Simuluje proces lisovania, pri ktorom sa lisovací polymér, nazývaný náplň alebo zmes, pretláča do predhriatej dutiny formy pod tlakom, kým náplň nevytvrdne. Moldex3D pomáha používateľom kontrolovať potenciálne chyby z rozloženia tepla a tlaku, vybrať vhodné materiály a optimalizovať podmienky procesu.
Moldex3D podporuje veľa materiálov z obsahom nekonečných vlákien, vrátane termoplastov GMT, LFT-G a LFT-D. Moldex3D podporuje aj reaktoplasty, ako SMC a BMC.

Schopnosti:

Simuluje proces lisovania s dizajnom jednej alebo viacerých náplní
Vizualizuje rozloženie tlaku, objemové zmrštenie, zvyškové napätie, rozloženie orientácie vlákien atď.
Predvída potenciálne chyby pri lisovaní, napríklad vytekanie alebo pretoky
Optimalizuje podmienky procesu, ako je rýchlosť, sila lisovania, alebo teplota formy
Podporuje analýzy orientácie vlákien
Add-on

Injection compresion molding ICM
(Vstrekovanie s dolisovaním)

Vstrekovanie s dolisovaním (ICM) je výrobný proces, ktorý kombinuje techniky vstrekovania a lisovania. Forma nie je vo fáze plnenia úplne uzavretá. Po čiastočnom naplnení dutiny formy taveninou, dôjde k úplnému uzatvoreniu formy. Proces vstrekovania je takto ukončený procesom lisovania (uzatvorením formy)

Vstrekovo-kompresné lisovanie (ICM) kombinuje výhody konvenčného vstrekovania s výhodami lisovania, čo sa s výhodou používa na vstrekovanie veľmi tenkostenných výrobkov, výrobkov s nízkym vnútorným pnutím či na prenos jemného dezénu z formy na výrobok. Modul ICM pomáha optimalizovať tento náročný proces.

Schopnosti:

Poskytuje kompletnú simuláciu procesu plnenia, dotlaku, chladenia a deformácie
Vizualizuje výsledky vektora rýchlosti, orientácie vlákien, rozloženia tlaku, plniaceho tlaku, uzatváracej sily atď.
Optimalizuje podmienky procesu, ako je napríklad kompresná medzera alebo čas oneskorenia lisovania
Predpovedá orientáciu molekúl, zmrštenie, deformáciu a zvyškové napätie
Vizualizuje procesy vstrekovania a lisovania v priebehu času v dutine
Poskytuje informácie na zlepšenie odvzdušnenia
Add-on

Povder injection molding PIM
(Vstrekovanie prášku)

Vizualizuje proces lisovania plastového materiálu (pojivo) vysoko plneného kovovým alebo keramickým práškom. Používatelia môžu pozorovať správanie taveniny, vplyv šmykovej rýchlosti, studených spojov, objemového zmrštenia a optimalizovať design dielu, formy a podmienky procesu.

Technológia vstrekovania prášku (PIM) vznikla v roku 1973. Pri tomto procese sa jemný kovový alebo keramický prášok zmieša s odmeraným množstvom pojiva, aby sa vytvorila vstupná surovina (feedstock). Procesom vstrekovania sa vyrobí tzv. green part, ktorý následne postupuje procesom odstraňovania pojiva (debinding process) a spekania (sintering). Výsledkom je kovový/keramický výrobok hlavne so zložitým dizajnom, s kvalitným povrchom a presnými rozmermi.

Schopnosti:

Vizualizuje správanie toku vstupnej plastovej suroviny vysoko plnenej práškom
Predpovedá potenciálne chyby pri lisovaní, ako sú deformácie, objemové zmrštenie (vakuoly)
Vyhodnocuje vplyv šmykovej rýchlosti na koncentráciu prášku (čierne čiary)- vzhľad výrobku
Optimalizuje podmienky procesu, ako je teplota alebo rýchlosť plnenia
Add-on

Gas-Assisted Injection Molding (GAIM)
Vstrekovanie za pomoci plynu

Vizualizuje správanie taveniny po vstreknutí plynu do dutiny formy cez špeciálnu trysku. Používatelia môžu predvídať typické problémy GAIM, ako je napríklad rozvetvenie vzduchovej dutiny, pretrhnutie steny alebo rohový efekt.

Vstrekovanie za pomoci plynu (GAIM) zabezpečuje mechanickú pevnosť, rozmerovú stabilitu hrubostenných výliskov, eliminuje deformácie a prepadliny povrchu výrobkov a redukuje zvyškové napätia. V systéme GAIM sa plastové výrobky lisujú pri nižšom vstrekovacom tlaku s menším množstvom materiálu, čo prináša úspory energie a hmotnosti.

V prípade GAIM sa hlavnou výzvou stáva kontrola plynu vzhľadom na rozdielne vlastnosti a odpory prúdenia plynu a plastu. Moldex3D GAIM poskytuje nástroje na simuláciu plynu vstrekovaného do dutín buď cez vstupy taveniny, alebo cez akékoľvek špecifické vstupy plynu. 3D model umožňuje používateľom vizualizovať prenikanie plynu do dutiny formy a ďalej optimalizovať návrh dielu/formy a nastavenia procesu.

Schopnosti:

Vizualizuje penetráciu plynu a pomer dutého jadra v priebehu času v ktoromkoľvek mieste formy.
Optimalizuje parametre času vstupu/omeškania vstreku plynu, počtu a pozície bodov vstreku plynu, pozície a veľkosť pretokových kavít a ďalšie
Umožňuje simulovať rôzne metódy vstrekovania za pomoci plynu, ako sú procesy s krátkym vstrekovaním, plným vstrekovaním a pretečením.
Add-on

Water-Assisted Injection Molding (WAIM)
Vstrekovanie s podporou vody

Vizualizuje dynamiku procesu vstrekovania dutých výliskov za pomoci vody. Vďaka vizualizácii správania sa prieniku kvapaliny do dutiny formy môžu používatelia definovať pretokovú kavitu a optimalizovať podmienky procesu.

Vstrekovanie s podporou vody (WAIM) je špeciálne vstrekovanie vyvinuté z vstrekovania s podporou plynu (GAIM) s takmer rovnakými myšlienkami, len namiesto inertného plynu sa používa voda. Voda slúžiaca ako lacný dotlakový materiál má vysokú tepelnú kapacitu, tepelnú vodivosť, preto skracuje významne času cyklu.

Schopnosti:

Vizualizuje distribúcie hrúbky steny a pomer dutiny a steny
Odhaľuje potenciálne chyby, ako sú studené spoje, tokové čiary, zmrštenie
Optimalizuje kontrolu prietoku vody, času a miesta vstupu, oblasti pretoku atď.
Vizualizuje dynamické správanie vstrekovania polyméru a prenikania vody do dutiny
Podporovať funkciu push-back na stanovenie bodu prepnutia v procese plného plnenia bez pretoku
Add-on

Co-Injection Molding (CoIM)

Vizualizuje sekvenčný proces vstrekovania dvoch plastových materiálov do sendvičovej štruktúry s povrchovou vrstvou a jadrom. Užívateľ môže optimalizovať zámerný prienik jadra na povrchu dielu.
Procesom súbežného vstrekovania sa vyrába plastový diel s vrstvenou štruktúrou plášťa a jadra. Do formy sa najprv vstrekne materiál plášťa, potom materiál jadra a stroj opäť vstrekne materiál plášťa, aby uzavrel jadro. Preto možno vyrobiť výrobok s požadovaným vzhľadom vonkajšieho materiálu plášťa. Vďaka tomuto charakteru sa co-injection vo veľkej miere využíva na to, aby sa ako materiál jadra (2. výstreku) mohli použiť opätovne regranuláty a drviny materiálov, čo prináša výhody pre životné prostredie a zníženie nákladov, alebo naopak je tento proces schopný zabezpečiť pevnosť výrobku použitím vysoko húževnatého plastu v jadre.

Schopnosti:

Vizualizuje správanie toku materiálov plášťa a jadra pred a po prieniku.
Predpovedá priebeh nárastu jadra v oblasti prieniku
Optimalizuje hrúbku geometrie a podmienky procesu na základe predpovede prierazu.
Zohľadňuje teplotnú nerovnováhu a zmeny tlakového odporu plášťa a jadra
Add-on

Bi-Injection Molding
(BiIM)

Vizualizuje proces vstrekovania dvoch materiálov nezávisle od seba do dutiny formy. Používatelia môžu definovať typ materiálu, nastaviť nezávislé parametre plnenia a dotlaku pre každý materiál a sledovať zmeny prietoku z dvoch vstupov taveniny.

Bi-Injection Molding je jedným z variantov viackomponentného vstrekovania. Zvyčajne sa používa na dvojfarebné výrobky, ako sú automobilové svetlá, kryty mobilov, zubné kefky a pod. Pri tomto procese sa do jednej dutiny formy vstrekujú dva plastové materiály cez dva nezávislé vtoky. Plastové toky sa v dutine stretnú a výsledkom je rôznorodá konfigurácia. Polohu hraničnej čiary možno definovať prostredníctvom regulácie prietoku. Preto je veľmi dôležité využívať Moldex3D pri overovaní a optimalizácii návrhov dielov/foriem, parametrov procesu atď.

Čo dokáže Moldex3D?

Vizualizuje správanie čela taveniny z dvoch vstupov do taveniny
Predpovedá potenciálne umiestnenie studených spojov
Sleduje orientáciu toku častíc polyméru
Demonštruje zmeny rýchlosti prúdenia z dvoch vstupov taveniny
Add-on

Foam Injection Molding
(FIM)

Simuluje vznik a rast mikrobubliniek pri vstrekovaní taveniny do dutiny formy. Moldex3D Foam Injection Molding pomáha používateľom určiť optimálne parametre spracovania na odstránenie potenciálnych chýb a problému s deformáciami.
Vstrekovanie peny, ako je MuCell® a chemické napeňovanie (CBA), je schopné hromadne vyrábať diely so zložitou geometriou a vynikajúcou rozmerovou stabilitou a je široko používané v automobilovom priemysle, elektronických/elektrických výrobkoch, stavebníctve, vonkajších výrobkoch a mnohých ďalších aplikáciách. V procese MuCell® sa superkritická kvapalina (SCF), zvyčajne dusík (N2) alebo oxid uhličitý (CO2), zmieša s polymérovou taveninou, čím sa vytvorí jednofázový roztok polyméru a plynu, ktorý sa potom vstrekne do dutiny formy a nakoniec sa vo výrobku vytvoria mikrobubliny. V procese CBA sa chemické napeňovadla miešajú s plastovými granulátmi ako farbivá alebo prísady. Chemická reakcia prebehne vo valci vstrekolisu a plyn sa rozpustí v tavenine. Plynové bublinky začnú rásť počas fázy plnenia, pričom sa uvoľní tlak a vytvoria sa vo výrobku.

Výhody tejto technológie sú nižšie vstrekovacie tlaky, nižšie teploty, kratší čas cyklu, menej energie a menej materiálu. Napriek všetkým výhodám pridanie superkritickej kvapaliny komplikuje správanie sa taveniny, morfológie materiálu a kvality povrchu výrobku, čo bráni rozvoju a širokému prijatiu tohto procesu.

Schopnosti:

Simuluje vznik a rast bublín pri vstrekovaní taveniny do dutiny.
Vypočíta veľkosť buniek, ich počet, rozloženie hustoty, objemové zmrštenie atď.
Pomáha optimalizovať geometriu dielov, pravidlá návrhu steny dielov a hrúbky rebier sa líšia od konvenčného procesu vstrekovania.
Predpovedá vplyv štruktúry bublín na deformáciu a vzhľad súčiastky

Add-on

Resin Transfer Molding
(RTM)
Tvárnenie s prenosom živice

Využíva neizotermickú 3D analýzu a vizualizuje správanie toku pre rôzne aplikácie. Používatelia môžu overiť vplyv zmeny typu a orientácie vláknovej tkaniny.

Tvárnenie s prenosom živice (RTM) je jedným z procesov tvárnenia tekutých kompozitov (LCM). Proces RTM sa používa v mnohých aplikáciách, pretože dokáže skrátiť čas výroby a zabezpečiť vysokú pevnosť výrobkov.

Schopnosti:

Zhodnotí vplyv vlastností vláknovej vložky (tkaniny) na priepustnosť a správanie sa pri plnení v smere toku aj v smere hrúbky.
Vizualizuje detailne správanie toku a deformácie
Vhodné aj pre viacvrstevné tkaniny (komplexné vrstvy) a zakrivené povrchy
Predpovedá vytvrdzovanie reaktoplastovej živice
Podporuje riadenie tlaku/rýchlosti prietoku a riadenie otvorenia/zatvorenia viacerých vstupov.
Vyhodnotí vplyv zmeny typu a orientácie vláknovej vložky
Zabezpečí meranie priepustnosti

Add-on

Chemical Foaming Molding
(CFM)
Tvárnenie chemickej peny

Tvarovanie chemickej peny (CFM) je proces vstrekovania, pri ktorom sa dutina úplne vyplní penou, ktorá vzniká chemickými reakciami.

Tvarovanie chemickej peny (CFM) je procesom tvarovania, pri ktorom sa dutina úplne vyplní polymérnou penou vznikajúcou pri chemických reakciách. Formovanie polyuretánovej (PU) peny je najbežnejší proces formovania pri formovaní chemickej peny. Podľa mechanických vlastností možno výrobky z PU peny rozdeliť do dvoch kategórií: tuhá a pružná pena. Tuhá pena sa nevracia do pôvodného stavu po stlačení, ale pružná pena má schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu po zdeformovaní.

Schopnosti:

Poskytuje kinetiku napenenia pre vnik rôznych vedľajších produktov v procese chemického penenia
Simuluje proces otáčania formy
Simuluje správanie sa náplne počas tvarovania a predpovedá výsledný pomer straty hmotnosti dielu.
Odhaduje veľkosť a hustotu buniek na vyhodnotenie pomer straty hmotnosti výrobku
Optimalizujte návrh umiestnenia vtoku analýzou gravitácie a umiestnenia odvzdušnenia